ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Služba nabave

Služba nabave obavlja poslove izrade plana nabave radova, roba i usluga za redovno poslovanje KBC Sestre milosrdnice u proračunskoj godini, prema Zakonu o javnoj nabavi. Prati proces izvršavanja plana nabave u suradnji s ostalim službama i klinikama unutar KBC-a, te obavlja dio nabave medicinskih i nemedicinskih materijala sukladno s planom nabave i financijskim planom.

Osobe za kontakt: 

v.d. rukovoditelja Službe nabave:

Goran Kuljić, univ. spec. oec., goran.kuljic@kbcsm.hr

 OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) objavljujemo gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja, definirane člankom 77. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa:

 • ETNO GASTRO j.d.o.o., Trg Ljudevita Gaja 3, Krapina, OIB 43527261524
 • EKOESCO d.o.o., Orahovička 43, Osijek, OIB 59198424658
 • MXC d.o.o., Gajnički vidikovac 1 br. 8, Zagreb, OIB 72767106634
 • NAŠE VOĆE d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 96115198364
 • PROPERTIES INVENTIVE DESIGN d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 14937489808
 • ZAGREB HEALTH CITY d.o.o., Ksaver 209, Zagreb, OIB 86104174298
 • INDENTALS d.o.o., Ivana Šibla 10, Zagreb, OIB 65566857995
 • IGH BUSINESS ADVISORY SERVICES d.o.o., Janka Rakuše 1, Zagreb, OIB 21740013729
 • MARČINKOVIĆ I PARTNERI d.o.o., Ulica kneza Branimira 71 A, Zagreb, OIB 24920530285
 • PHARMA HEMP d.o.o., Ulica kneza Branimira 71 A, Zagreb, OIB 73731486433
 • ULOLA d.o.o., Jure Kaštelana 19, Zagreb, OIB 53575159503
 • STARESMED j.d.o.o., Prolaz Jurja Ratkaja 7, Zagreb, OIB 05094187485.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, u skladu s načelima Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

PREGLED UGOVORA
Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (Klasa: 330-01/11-02/01, Ur. broj: 5030106-11-2) i u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice objavila podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi.

REGISTAR  SKLOPLJENIH UGOVORA temeljem čl. 28. ,stavak 4. ZJN 2016

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja:

Elektronički oglasnik javne nabave RH

Popis donacija u 2018. godini:

DONACIJE- POPIS DONACIJA U 2018.

Popis donacija u 2019. godini:

DONACIJE- POPIS DONACIJA u 2019. godini

Popis donacija u 2020. godini:

DONACIJE- POPIS DONACIJA u 2020.godini

Popis donacija u 2021. godini:

DONACIJE – POPIS DONACIJA u 2021. godini

Opći akt za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi:

OPĆI AKT

Osobe za kontakt:

Lidija Kanić, dipl. oec., lidija.kanic@kbcsm.hr .

Pozivi na dostavu ponuda - projekti

Nabava izrade Strateškog programa znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice radi provođenja organizacijske reforme vezano uz realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014

 Evidencijski broj nabave : 128/2019

Poziv na dostavu ponuda – Strategija razvoja


Nabava usluga koordinatora zaštite na radu i stručnog nadzora nad radovima adaptacije i opremanja dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014

Evidencijski broj 6/2019

Poziv na dostavu ponuda – koordinator ZNR i str.nadzor

Projektno – tehnička dokumentacija


Usluga izrade dokumentacija o nabavi za provođenje postupaka javne nabave i poziva na dostavu ponuda za provođenje postupaka nabave potrebnih za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice

Evidencijski broj 88/2018

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – 3. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – 2. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – Dio C. Troškovnik – 2. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda


Nabava usluge pripreme dokumentacija o nabavama i provedbe postupaka javnih nabava potrebnih za realizaciju projekta Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske – Radiološki edukacijski centar (UP.02.2.1.05.0001) koji provodi Referentni centar za radiologijsku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata koji djeluje pri Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Evidencijski broj nabave : 56/2020

Poziv na dostavu ponuda – Izrada DON-ova i prov.post.JN


 

Pozivi na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda za predmet Sustav za prepoznavanje govora za potrebe KBCSM

Evidencijski broj: 72/2021

Poziv na dostavu ponuda za predmet Sustav za prepoznavanje govora za potrebe KBCSM, ev.br. 72/2021


Poziv na dostavu ponuda za predmet Usluga održavanja ISSA PACS sustava

Evidencijski broj: 90/2021

Poziv na dostavu ponuda za predmet Usluge održavanja ISSA PACS sustava za potrebe KBCSM, ev. 90/2021


Poziv na dostavu ponuda za Inox namještaj

Evidencijski broj: 98/2021

Poziv na dostavu ponuda za Inox namještaj za potrebe KBCSM-a, ev.98-2021


Poziv na dostavu ponuda za Endoskopsku kameru

Evidencijski broj: 86/2021

Poziv na dostavu ponuda za Endoskopsku kameru, ev. 86-2021


Poziv na dostavu ponuda za infuzijske i perfuzijske pumpe za potrebe KBC Sestre milosrdnice

Evidencijski broj: 92/2021

Poziv na dostavu ponuda za infuzijske i perfuzijske pumpe za potrebe …KBCSM-a, ev.92-2021


PONIŠTENO: Poziv na dostavu ponuda za zamrzivač za pohranu uzoraka za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM-a

PONIŠTENO:  Evidencijski broj: 77/2021

PONIŠTENO: Poziv na dostavu ponuda za zamrzivač za pohranu uzoraka za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM-a, ev. 77-2021


 Poziv na dostavu ponuda za zamrzivač za pohranu uzoraka za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM-a

Evidencijski broj: 101/2021

Poziv na dostavu ponuda za zamrzivač za pohranu uzoraka za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM-a, ev.101-2021


Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge izrade idejnog rješenja za cjelovitu obnovu potresom oštećene zgrade Klinike za očne bolesti i Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Evidencijski broj: 94/2021

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge izrade idejnog rješenja za cjelovitu obnovu potresom oštećene zgrade Klinike za očne bolesti i Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, evidencijski broj nabave : 94/2021

Elaborat ocjene PSGK_dig

Odgovor na 1. upit – Idejno rješenje

Poziv na dostavu ponuda – 1. ISPRAVAK – idejni projekt


 Poziv na dostavu ponuda za Uslugu grafičkog oblikovanja, pripreme, korekture i tiskanja časopisa Acta Clinika Croatica za potrebe KBCSM-a, ev. br. 71/2021.

Evidencijski broj: 71/2021

Poziv za dostavu ponuda za Uslugu grafičkog oblikovanja, pripreme, korekture i tiskanja časopisa Acta Clinica Croatica…., ev. br. 71-2021

Obavijest o produljenju roka i izmjeni Poziva na nadmetanje u postupku Nabave usluge grafičkog oblikovanja, pripreme…. časopisa Acta Clinica Croatica, ev. br. 71/2021

1. izmjena Poziva za nabavu Usluge grafičkog, pripreme, korekture i tiskanja časopisa Acta Clinica Croatica …, ev. broj 71-2021


Poziv na dostavu ponuda za: Program za analizu nuklearno-medicinskih neuroloških studija s uključenom
bazom podataka za usporedbu sa zdravim ispitanicima po dobi i spolu (NEURO-MIM) za potrebe Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu KBCSM-a, ev. br. 93/2021.

Evidencijski broj: 93/2021

Poziv za dostavu ponuda za Program za analizu nuklearno-medicinskih neuroloških studija….za potrebe KBCSM, ev. 93-2021


Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka nabave: Nabava uredaja i potrošnog materijala za izvantjelesnu membransku oksigenaciju (ECMO) ev. br. 111/2021.

Evidencijski broj: 111/2021

Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka nabave: Nabava uredaja i potrošnog materijala za izvantjelesnu membransku oksigenaciju (ECMO) ev. br. 111/2021.

Prethodne analize tržišta i postupci javne nabave

Rekonstrukcija zgrade Tehničkog sektora Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Odgovor na 2. upit – Radovi rekonstr.zgrade Tehn.sektora

Sheme stolarije

Odgovor na 1. upit – Radovi rekonstr.zgrade Tehn.sektora

DON – 1. IZMJENA – rekonstrukcija zgrade Tehničkog sektora

DON – rekonstrukcija zgrade Tehničkog sektora

Troškovnik – rekonstrukcija zgrade Tehničkog sektora – ZA OBJAVU

Projetno-tehnička dokumentacija

Izvješće – savjetovanje 22.-27.01.2021. – rekonstr.zgrade Tehn.sektora

DON – 1. NACRT

Troškovnik – 1. NACRT

Projetno-tehnička dokumentacija


Nabava automatskih varijabilnih pipeta u sklopu analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 – ev.br. 37/2020

DON – automatske varijabilne pipete

Troškovnik – automatske varijabilne pipete

Izvješće o 1. savjetovanju sa ZGS

DON – 1.NACRT – automatske varijabilne pipete

Troškovnik – 1.NACRT – automatske varijabilne pipete


Nabava informatičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 – ev.br. 30/2020

DON – informatička oprema

Troškovnici – informatička oprema

Projektno – tehnička dokumentacija

Biokemija – inf.oprema – savjetovanje-izvješće 10.03.-16.03.2020.

DON – 2. NACRT – informatička oprema

Troškovnici – 2. NACRT – informatička oprema

Projektno – tehnička dokumentacija

Biokemija – inf.oprema – savjetovanje-izvješće 28.02.-05.03.2020.

DON – 1. NACRT – informatička oprema

Troškovnici – 1. NACRT – informatička oprema

Projektno – tehnička dokumentacija


Nabava projektiranog namještaja s uslugom izrade po mjeri, tipskog laboratorijskog i uredskog namještaja i opreme, te samostojećih i ugradbenih hladnjaka i zamrzivača za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 – ev.br. 10/2019

DON – 1. ISPRAVAK Namještaj, hladnjaci i ledenice

1. obavijest – biokemija – namještaj

DON – Namještaj. hladnjaci i ledenice

Troškovnici

Projektno – tehnička dokumentacija


Nabava informatičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 – ev.br. 11/2019

Objava

1.  eSavjetovanje


Nabava analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 – ev.br. 48/2019

Objava

4. eSavjetovanje

3. eSavjetovanje

2. eSavjetovanje

1. eSavjetovanje


Radovi adaptacije dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice – Ev. br. 47/2019

DON – biokemija – radovi

Biokemija – radovi – troškovnici

Biokemija – radovi – projektno-tehnička dokumentacija

Biokemija – radovi – savjetovanje-izvješće 09.-14.05.2019. – 2. ISPRAVAK

Biokemija – radovi savjetovanje – izvješće – 9-14.5.2019. – ISPRAVAK

Biokemija – radovi savjetovanje – izvješće – 9-14.5.2019.

Biokemija – radovi – DON – 1.  nacrt

Biokemija – radovi – troškovnici

Biokemija – radovi – projektno-tehnička dokumentacija


Nabava analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014

Biokemija – oprema – savjetovanje-izvješće 23.-28-02-2019-

DON – 1.NACRT – Oprema

Troškovnici – 1. NACRT – Oprema

Projektno-tehnicka dokumentacija-biokemija


Koordinator zaštite na radu i stručni nadzor nad radovima adaptacije i opremanja dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Biokemija – koordinator ZNR i str.nadzor – izvješće sa savjetovanja 04.-10.01.2019.

DON – 1. NACRT – Koordinator ZNR i stručni nadzor

Troskovnik – 1. grupa – stručni nadzor

Troskovnik – 2. grupa – koordintor ZNR

Biokemija – projektno-tehnička dokumentacija


Radovi adaptacije dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Biokemija – radovi – savjetovanje-izvješće 06.-11.02.2019.

DON – biokemija – radovi

Troškovnici – biokemija – radovi

Projektno-tehnička dokumentacija – biokemija – radovi

DON – 1. NACRT – biokemija – radovi

Troškovnici – biokemija – radovi

Projektno-tehnička dokumentacija – biokemija – radovi

Biokemija – radovi – izvješće sa savjetovanja 28.12.2018.-03.01.2019.

Biokemija – radovi – DON

Biokemija – radovi – troškovnici

Biokemija – radovi – projektno-tehnička dokumentacija


Stručni i projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu i geodetske usluge za izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice i rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska

Odgovor na 5. i 6. upit – stručni i proj.nadzor, koord.ZNR i geodetske usluge

Odgovor na 3. i 4. upit – stručni i proj.nadzor, koord.ZNR i geodetske usluge

DON – 3. ISPRAVAK – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge

Odgovor na 2. upit – stručni i proj.nadzor, koord.ZNR i geodetske usluge

DON – 2. ISPRAVAK – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge

Odgovor na 1. upit – stručni i proj.nadzor, koord.ZNR i geodetske usluge

DON – 1. ISPRAVAK – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge

DON – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge

Troskovnik – 1. grupa – stručni nadzor DB

Troskovnik – 2. grupa – stručni nadzor OHBP

Troskovnik – 3. grupa – projektantski nadzor DB

Troskovnik – 4. grupa – projektantski nadzor OHBP

Troskovnik – 5. grupa – koordintor ZNR DB

Troskovnik – 6. grupa – koordinator ZNR OHBP

Troskovnik – 7. grupa – geodetske usluge DB

Troskovnik – 8. grupa – geodetske usluge OHBP

IZVJEŠĆE – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge


Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

OHBP – radovi – troškovnik – 4. ISPRAVAK

OHBP – radovi – DON – 4. ISPRAVAK

OHBP – radovi – 4. obavijest

OHBP – radovi – troškovnik – 1. ISPRAVAK

OHBP – radovi – DON – 3. ISPRAVAK

OHBP – radovi – 3. obavijest

OHBP – radovi – DON – 2. ISPRAVAK

OHBP – radovi – 2. ispravak

OHBP – radovi – DON – 1. ISPRAVAK

OHBP – radovi – odgovor na 1. upit

OHBP – radovi – dokumentacija

OHBP – radovi – troškovnik

OHBP – Glavni projekt

OHBP – Izvedbeni projekt

OHBP – Sprinkler instalacije – izvedbeni

OHBP – radovi – savjetovanje 17.-25.04.2018. – izvješće

OHBP – izvješće o preth savjetovanju 22.-28.12.2017


Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice

DB – troškovnici – 2. ISPRAVAK

DB – radovi – DON – 3. ISPRAVAK

DB – radovi – 3. obavijest

DB – troškovnici – 1. ISPRAVAK

DB – radovi – DON – 2. ISPRAVAK

DB – radovi – 2. odgovor na upite

DB – radovi – DON – 1. ISPRAVAK

DB – radovi – odgovor na 1. upit

DB – radovi – dokumentacija

DB – troškovnici

DB – glavni projekt

DB – izvedbeni projekt

DB  – radovi – savjetovanje 27.04.-03.05.2018. – izvješće

DB  – radovi – savjetovanje 17.-25.04.2018. – izvješće

DB – izvješće o preth savjetovanju 22.28.12.2017