Služba nabave

Služba nabave obavlja poslove izrade plana nabave radova, roba i usluga za redovno poslovanje KBC Sestre milosrdnice u proračunskoj godini, prema Zakonu o javnoj nabavi. Prati proces izvršavanja plana nabave u suradnji sa ostalim službama i klinikama unutar KBC-a, te obavlja dio nabave medicinskih i nemedicinskih materijala sukladno s planom nabave i financijskim planom.

Unutar službe zaposleno je 17 ljudi, od kojih 9 ima visoku stručnu spremu, a 8 srednju stručnu spremu. Zaposlenici s visokom stručnom spremom čine 8 diplomiranih ekonomista 1 diplomirani pravnik.

v.d. rukovoditelja Službe nabave:

GORAN KULJIĆ, univ.spec.oec.

Tel: 01/3787-882

Fax: 01/3798-969

E-mail: goran.kuljic@kbcsm.hr

voditelj Odjela nabave radova, usluga i nemedicinskih proizvoda:

DAMIR MARUŠIĆ, dipl.oec.

Tel: 01/3787-294

Fax: 01/3768-270

E-mail: damir.marusic@kbcsm.hr

voditeljica Odjela nabave medicinskih proizvoda:

MIA PRIMORAC, dipl.iur.

Tel: 01/3787-977

Fax: 01/3768-270

E-mail: mia.primorac@kbcsm.hr

v.d. voditeljice Odjela skladišnog poslovanja

DARIJA KIRHMAJER, dipl.oec.

Tel: 01/3787-027

Fax: 01/3787-973

E-mail: darija.kirhmajer@kbcsm.hr

 

OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) objavljujemo gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja, definirane člankom 77. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa:

  • ETNO GASTRO j.d.o.o. iz Krapine, Trg Ljudevita Gaja 3, OIB 43527261524

 

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, u skladu s načelima Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

Temeljem čl. 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) objavljuje se:

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2015. godinu

PLAN NABAVE 2015. godine

I. REBALANS PLANA NABAVE 2015.godine

II.REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

III. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

IV. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine 

V. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

VI. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

VII. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

VIII. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine 

IX. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

 

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2016. godinu

PLAN NABAVE za 2016. godinu

I. REBALANS PLANA NABAVE za 2016. godinu

II. REBALANS PLANA NABAVE za 2016. godinu 

III. REBALANS PLANA NABAVE 2016. godinu

 

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2017. godinu

PLAN NABAVE za 2017. godinu

I. REBALANS PLANA NABAVE za 2017. godinu

II. REBALANS PLANA NABAVE za 2017. godinu

III. REBALANS PLANA NABAVE za 2017. godinu.

IV. REBALANS PLANA NABAVE za 2017. godinu

V. REBALANS PLANA NABAVE za 2017.godinu

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

I. REBALANS PLANA NABAVE za 2018. godinu

II. REBALANS PLANA NABAVE za 2018. godinu

III. REBALANS PLANA NABAVE za 2018. godinu

IV. REBALANS PLANA NABAVE za 2018. godinu

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

 

PREGLED UGOVORA
Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2) i u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice objavila podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi.

REGISTAR  SKLOPLJENIH UGOVORA temeljem čl.28. ,stavak 4. ZJN 2016

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja:

REGISTAR UGOVORA 2015

REGISTAR UGOVORA 2016

REGISTAR UGOVORA 2017

REGISTAR UGOVORA 2018

OGLASI JAVNE NABAVE
U skladu s Antikorupcijskim programom Vlade Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama, ovdje donosimo pregled oglasa javne nabave. Popis objava na ovoj stranici je informativnog karaktera. Molimo Vas da dokumentaciju za nadmetanja preuzimate isključivo sa internetskih stranica Narodnih novina na kojima se objavljuju sve dodatne informacije vezane uz nadmetanja i vodi evidencija zainteresiranih gospodarskih subjekata, u smislu Zakona o javnoj nabavi.Internetske stranice Narodnih novina

Elektronički oglasnik javne nabave RH

ZAJEDNIČKA NABAVA

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja za provođenje postupaka zajedničke nabave

Odluka o imenovanju

Prvi ispravak Odluke o imenovanju 1. dio

Odluka o imenovanju 2.dio

Prvi Ispravak Odluke o imenovanju 2. dio

Odluka o imenovanju (Pužnice)

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja 2015

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja 2016

 

Popis donacija u 2015. godini:

DONACIJE – SPECIFIKACIJA UGOVORA 2015

Popis donacija u 2016. godini:

DONACIJE- SPECIFIKACIJA UGOVOR 2016

Popis donacija u 2017. godini:

DONACIJE – POPIS DONACIJA U 2017

Popis donacija u 2018. godini:

DONACIJE- POPIS DONACIJA U 2018.

Opći akt za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi:

OPĆI AKT

 

 

 

Osobe za kontakt:

Loreta Zdrilić, mag.oec., loreta.zdrilic@kbcsm.hr , tel: 01 3787 294

Lidija Kanić, dipl.oec., lidija.kanic@kbcsm.hr , tel: 01 3787 294