Služba nabave

Služba nabave obavlja poslove izrade plana nabave radova, roba i usluga za redovno poslovanje KBC Sestre milosrdnice u proračunskoj godini, prema Zakonu o javnoj nabavi. Prati proces izvršavanja plana nabave u suradnji sa ostalim službama i klinikama unutar KBC-a, te obavlja dio nabave medicinskih i nemedicinskih materijala sukladno s planom nabave i financijskim planom.

Unutar službe zaposleno je 17 ljudi, od kojih 9 ima visoku stručnu spremu, a 8 srednju stručnu spremu. Zaposlenici s visokom stručnom spremom čine 8 diplomiranih ekonomista 1 diplomirani pravnik.

v.d. rukovoditelja Službe nabave:

GORAN KULJIĆ, univ.spec.oec.

Tel: 01/3787-882

Fax: 01/3798-969

E-mail: goran.kuljic@kbcsm.hr

voditelj Odjela nabave radova, usluga i nemedicinskih proizvoda:

DAMIR MARUŠIĆ, dipl.oec.

Tel: 01/3787-294

Fax: 01/3768-270

E-mail: damir.marusic@kbcsm.hr

voditeljica Odjela nabave medicinskih proizvoda:

MIA PRIMORAC, dipl.iur.

Tel: 01/3787-977

Fax: 01/3768-270

E-mail: mia.primorac@kbcsm.hr

v.d. voditeljice Odjela skladišnog poslovanja

DARIJA KIRHMAJER, dipl.oec.

Tel: 01/3787-027

Fax: 01/3787-973

E-mail: darija.kirhmajer@kbcsm.hr

OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) objavljujemo gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja, definirane člankom 77. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa:

  • ETNO GASTRO j.d.o.o. iz Krapine, Trg Ljudevita Gaja 3, OIB 43527261524
  • EKOESCO d.o.o., Trg 2, Brođanci, OIB 59198424658
  • MXC d.o.o., Gajnički vidikovac 1 br. 8, Zagreb, OIB 72767106634
  • NAŠE VOĆE d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB96115198364
  • GRADNJA BOROVJE d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 23905729972
  • ZELENA PUNTA RESORT d.o.o.,Jukićeva 2/A, Zagreb,, OIB 09731956958
  • PROPERTIES INVENTIVE DESIGN d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 14937489808

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, u skladu s načelima Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

Temeljem čl. 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) objavljuje se:

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

I. REBALANS PLANA NABAVE za 2018. godinu

II. REBALANS PLANA NABAVE za 2018. godinu

III. REBALANS PLANA NABAVE za 2018. godinu

IV. REBALANS PLANA NABAVE za 2018. godinu

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

I. REBALANS PLANA NABAVE za 2019. godinu   7777

PREGLED UGOVORA
Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2) i u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice objavila podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi.

REGISTAR  SKLOPLJENIH UGOVORA temeljem čl.28. ,stavak 4. ZJN 2016

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja:

2018. Registar ugovora

Registar ugovora 2019.

OGLASI JAVNE NABAVE
U skladu s Antikorupcijskim programom Vlade Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama, ovdje donosimo pregled oglasa javne nabave. Popis objava na ovoj stranici je informativnog karaktera. Molimo Vas da dokumentaciju za nadmetanja preuzimate isključivo sa internetskih stranica Narodnih novina na kojima se objavljuju sve dodatne informacije vezane uz nadmetanja i vodi evidencija zainteresiranih gospodarskih subjekata, u smislu Zakona o javnoj nabavi.Internetske stranice Narodnih novina

Elektronički oglasnik javne nabave RH

ZAJEDNIČKA NABAVA

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja za provođenje postupaka zajedničke nabave

Odluka o imenovanju

Prvi ispravak Odluke o imenovanju 1. dio

Odluka o imenovanju 2.dio

Prvi Ispravak Odluke o imenovanju 2. dio

Odluka o imenovanju (Pužnice)

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja 2015

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja 2016

Popis donacija u 2018. godini:

DONACIJE- POPIS DONACIJA U 2018.

Opći akt za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi:

OPĆI AKT

Osobe za kontakt:

Loreta Zdrilić, mag.oec., loreta.zdrilic@kbcsm.hr , tel: 01 3787 294

Lidija Kanić, dipl.oec., lidija.kanic@kbcsm.hr , tel: 01 3787 294