ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje: Sanja Pavlek – Službenik za informiranje

Službenik za informiranje (zamjena): Snježana Klobučar – Odluka o imenovanju zamjenika Službenika za informiranje

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013. i 85/15. ). http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html, i

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom  te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Upiti o naručivanju na zdravstvene preglede,  dijagnostičke postupke, vremenu čekanja na izradu i izdavanje nalaza,  zdravstvenom stanju pacijenata hospitaliziranih u KBC-u Sestre milosrdnice, kvaliteti pružene medicinske usluge, brojevima telefona,  liječnicima i njihovoj dostupnosti  i slično ne smatraju se informacijom u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva KBC-u Sestre milosrdnice, službenici za informiranje KBC-a Sestre milosrdnice:

 • pisanim putem na adresu:
  Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
  Vinogradska cesta 29
  10 000 Zagreb
 • putem elektroničke pošte: sluzbenik@kbcsm.hr
  telefonom na broj:

  • 01/ 3787-025
  • 01/ 3787-407

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:

– naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi

– traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije)

– ime i prezime te potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev

– tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

KBC Sestre milosrdnice ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Kriteriji

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019

Godisnje_izvjesce (2)

Godisnje_izvjesce (1)

Godisnje_izvjesce