ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Medicinska biokemija u onkologiji

Povijest kliničke jedinice

Odmah po osnutku Središnji institut za tumore i slične bolesti 1968.godine pod vodstvom prof. dr. Ibrahima Ruždića utemeljena je i Služba za laboratorijsku dijagnostiku. Prvi voditelj bio je prof. dr.sc. Ante Roguljić spec.medicinske biokemije, koji je vodio laboratorij 25 godina. Godine 1993. voditeljicom službe postala je mr.sc. Rajka Petrinović, spec.medicinske biokemije koja je obnašala tu funkciju do odlaska u mirovinu 2010.godine. Nju na mjestu voditelja laboratorija naslijedila dr.sc. Jadranka Demirović, spec med. biokemije. Spajanjem Klinike za tumore s KBC Sestre milosrdnice 2010.g. Služba za laboratorijsku dijagnostiku postaje Kliničkom jedinicom za medicinsku biokemiju u onkologiji Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestara milosrdnice. Od 2011.g. na mjestu pročelnice Kliničke jedinice za medicinsku biokemiju u onkologiji je dr.sc. Ljiljana Mayer, spec med.biokemije.

Uvod

Klinička jedinica za medicinsku biokemiju u onkologiji koncipirana je tako da zadovoljava potrebe kliničara-onkologa u obradi pacijenata pretragama koje su nužne u prevenciji, liječenju i praćenju bolesnika s tumorskom bolesti. Neizostavna je uloga laboratorija koji sudjeluje u segmentu preoperativne i postoperativne obrade, te praćenju uspješnosti kemijske ili radiološke terapije, kao i praćenju ambulantnih pacijenata.

Djelatnici po struci i stručnoj spremi
Sve pretrage izvode se timski. Tim se sastoji od:
Pročelnica kliničke jedinice: dr. sc. Ljiljana Mayer, spec.med.biok.
Glavni tehničar kliničke jedinice: Nada Lukač bacc.med.lab.dg.

Djelatnici VSS
Zvjezdana Špacir-Prskalo, spec.med. biochem.
mr. sc. Dubravka Graf, dipl. ing.kem.
Specijalizant
Mihaela Gaće, mag. med. biochem.

Djelatnosti

Laboratorij obavlja hematološke, medicinsko-biokemijske, te imunokemijske pretrage u uzorcima pune krvi, seruma i urina. Osim rutinskih pretraga uobičajenih za provjeru biokemijskog i hematološkog statusa bolesnika, značajan udio analitičkog rada obuhvaća određivanje tumorskih biljega i hormona. Prema preporukama Hrvatske komore medicinskih biokemičara kao i prema međunarodnim preporukama tumorski biljezi se ne smiju upotrebljavati u postavljanju dijagnoze zloćudne bolesti iako njihova povećana koncentracija može upućivati na njezinu prisutnost. Normalna količina biljega u krvi ne isključuje postojanje zloćudne bolesti, to samo znači da tumor (ako postoji) ne proizvodi dotični biljeg. Aparati, tehnika i metode svakodnevno se, u skladu s načelima dobre laboratorijske prakse, kontroliraju unutarnjom kontrolom kvalitete rada pomoću nekoliko komercijalnih kontrolnih seruma, te vanjskom kontrolom kvalitete rada medicinsko-biokemijskih laboratorija koju organizira Povjerenstvo za vanjsku procjenu kakvoće rada medicinsko-biokemijskih laboratorija Hrvatskog društva medicinskih biokemičara. Također, laboratorij sudjeluje u internacionalnoj kontroli kvalitete koju organizira Referenzinstitut für Bioanalytik njemačkog društva za kliničku kemiju.

Organizacija rada

Radnim danom Klinička jedinica radi od 7-20 sati uz noćnu pripravnost. Vikendom je rad organiziran u obliku 24 satne pripravnost. Predbilježbe za vađenje krvi zaprimaju se na broj telefona 01/3783-599 radnim danom od 13-14h. Ambulanta radnim danom prima pacijente od 7-9h ujutro (pon-pet). Na vađenje krvi potrebno je donijeti crvenu uputnicu. Nalazi su gotovi drugi dan i mogu se preuzeti na porti u starom dijelu Klinike svaki radni dan do 17 sati. Narudžbe za vađenje krvi zaprimaju se na broj telefona 01/ 3783-599 radnim danom od 13-14h sati.

Kontakt
01/ 3783-527 – predstojnik kliničke jedinice
01/ 3783-599 – ambulanta
01/ 3783-516 – hematologija
01/ 3783-517 – biokemija
01/ 3783-691 – informacije