ZATVORIX

Vrati me natrag

Natječaj za prijem u radni odnos

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu:

1. psihologa u Klinici za kožne i spolne bolesti                                           1 izvršitelj,

2. magistra biologije u Klinici za ženske bolesti i porodništvo                  1 izvršitelj.

Uvjeti: 

Ad 1.

-VSS, magistar psihologije/dipl.psiholog/prof.psihologije, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 2.

-VSS, magistar biologije,  prednost znanje engleskog jezika (TOEFL, 95% uspješnosti).

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, dokaza o poznavanju engleskog jezika, diplome, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Prednost kandidatima sa iskustvom rada na stranim projektima.

a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

UVJETI  TESTIRANJA:

a) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 1. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:

1. Psihodermatologija, Danijel Buljan, Mirna Šitum, Marija Buljan, Maja Vurnek Živković, Naklada Slap, 2008.

b) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 2. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:

1. Medicinska fiziologija, modul Reprodukcija, Guyton i Hall, Medicinska naklada

Mjesto, dan i sat održavanja pismenog testiranja te način bodovanja biti će objavljeni na službenoj web-stranici KBC Sestre milosrdnice www.kbcsm.hr. najmanje pet (5) dana prije njegovog održavanja.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Priložena potvrda o nekažnjavanju ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Radni odnos zasniva se sa probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja  na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 s naznakom „za natječaj“.

Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.