ZATVORIX

Vrati me natrag

Natječaj za prijem u radni odnos

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci (m/ž) u nepunom radnom vremenu do polovice punog radnog vremena

– doktora medicine specijaliste opće kirurgije u Klinici za tumore – Centru za maligne bolesti –  1 izvršitelj.

Uvjeti:

–VSS, Medicinski fakultet, specijalizacija iz opće kirurgije. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde o nekažnjavanju.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Priložena potvrda o nekažnjavanju ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Radni odnos zasniva se sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja  na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 s naznakom „za natječaj“.

Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.