ZATVORIX

Vrati me natrag

Natječaj za specijalističko usavršavanje doktora medicine

Temeljem Odluke o sanaciji (Narodne novine 35/13) Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 83/13, 159/13, 22/14 i 154/14), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine broj 154/08), a sukladno Planu specijalizacija za 2015. odobrenom dopisom Ministarstva zdravlja klasa: 131-01/15-01/29 ur. broj: 534-04-1-2/2-15-4 od 14. travnja 2015. sanacijski upravitelj Kliničkog bolničkog centra raspisuje

 

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za doktore medicine zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

1. abdominalne kirurgije 2 izvršitelja,
2. alergologije i kliničke imunologije 2 izvršitelja,
3. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine 6 izvršitelja,
4. dermatologije i venerologije 1 izvršitelj,
5. fizikalne medicine i rehabilitacije 1 izvršitelj,
6. gastroenterologije 2 izvršitelja,
7. ginekologije i opstetricije 1 izvršitelj,
8. internističke onkologije 3 izvršitelja,
9. kardiologije 2 izvršitelja,
10. kliničke farmakologije s toksikologijom 1 izvršitelj,
11. kliničke radiologije 2 izvršitelja,
12. neurologije 1 izvršitelj,
13. neurokirurgije 1 izvršitelj,
14. nuklearne medicine 1 izvršitelj,
15. oftalmologije i optometrije 3 izvršitelja,
16. onkologije i radioterapije 1 izvršitelj,
17. opće interne medicine 2 izvršitelja,
18. pedijatrije 2 izvršitelja,
19. vaskularne kirurgije 1 izvršitelj.

 

Uvjeti:
– zdravstveni radnik VSS, završen medicinski fakultet
– položen stručni ispit,
– odobrenje za samostalni rad (licenca),
– aktivno znanje jednog stranog jezika.

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju dostaviti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:
1. životopis
2. presliku domovnice
3. presliku diplome
4. presliku prijepisa položenih ispita na studiju
5. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
6. presliku odobrenja za samostalni rad
7. potvrdu o aktivnom znanju jednog stranog jezika.

Radi utvrđivanja redoslijeda, pristupnici uz prijavu dostavljaju i preslike slijedećih dokumenata:
1. presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja studija,
2. presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
3. presliku nagrada za vrijeme studija,
4. presliku potvrde o poslijediplomskog studiju,
5. popis objavljenih radova s područja struke s naznakom mjesta i godine objave,
6. potvrdu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu ili potvrde o radnom iskustvu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik, s naznakom «Natječaj za specijalizaciju» u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sa svim pristupnicima obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po ovom natječaju. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.

Pozivi za razgovor bit će objavljeni na internetskoj stranici www.kbcsm.hr.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 – www.kbcsm.hr u roku 15 dana od dana razgovora.

Ugovor o radu s izabranim kandidatom sklapa se na neodređeno vrijeme uz ugovorni probni rad u trajanju od šest mjeseci, prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (Narodne novine broj: 100/11, 133/11, 54/12 i 49/13).