Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za doktore medicine zbog provođenja specijalističkog usavršavanja

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br.100/18), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), a sukladno Planu specijalizacija za 2019. odobrenog dopisom Ministarstva zdravstva klasa: 131-01/19-01/94 ur. broj: 534-03-2-2/3-19-03 od 11. lipnja 2019. ravnatelj Kliničkog bolničkog centra raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme (m/ž)

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za doktore medicine zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 1. – anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine                     3 izvršitelja,
 2. – dermatologije i venerologije                                                             2 izvršitelja,
 3. – gastroenterologije                                                                             1 izvršitelj,
 4. – ginekologije i opstetricije                                                                  3 izvršitelja,
 5. – hematologije                                                                                     1 izvršitelj,
 6. – hitne medicine                                                                                  2 izvršitelja,
 7. – kliničke radiologije                                                                           4 izvršitelja,
 8. – neurokirurgije                                                                                   1 izvršitelj,
 9. – nuklearne medicine                                                                           1 izvršitelj,
 10. – onkologije i radioterapije                                                                  2 izvršitelja,
 11. – ortopedije i traumatologije                                                               5 izvršitelja,
 12. – patologije i citologije                                                                        2 izvršitelja,
 13. – pedijatrije                                                                                          2 izvršitelja,
 14. – reumatologije                                                                                    1 izvršitelj,
 15. – transfuzijske medicine                                                                      1 izvršitelj.

Uvjeti:

 • završen integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, 
 • odobrenje za samostalan rad (licenca),

U prijavi na natječaj pristupnici trebaju uz životopis i zamolbu (obavezno navesti adresu elektroničke pošte i numerirani popis priložene dokumentacije) dostaviti neovjerene preslike slijedećih dokumenata:

 1. – dokaza o državljanstvu,
 2. – osobne iskaznice,
 3. – vjenčanog ili rodnog lista i sl. (ukoliko osobni podaci nisu istovjetni na priloženim dokumentima)
 4. – potvrde o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)
 5. – diplome,
 6. – prijepisa položenih ispita na studiju,
 7. – uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za sve pristupnike koji su upisali fakultet prije akademske godine 2013./2014.,
 8. – važećeg odobrenja za samostalni rad.

Radi utvrđivanja redoslijeda, pristupnici uz prijavu dostavljaju i:

 1. – neovjerenu presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja studija,
 2. – neovjerenu presliku nagrade za vrijeme studija,
 3. – neovjerenu presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
 4. – popis i presliku objavljenih radova s područja struke s naznakom mjesta i godine objave. Priložene preslike objavljenih radova biti će pregledane i bodovane.
 5. – neovjerenu presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti / bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
 6. – potvrdu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu (iz kojeg se vidi početak i kraj radnog staža), izdanu u natječajnom roku, ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti / bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

Pozivaju se pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, poštom (ako se podnose zadnji dan poslati preporučeno) ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik, s naznakom «Natječaj za specijalizaciju» u roku od 8 dana od objave natječaja. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sa svim pristupnicima obavit će se psihološko testiranje a za pristupnike kirurških grana i manualno testiranje.

Pozivi za testiranje biti će objavljeni na internetskoj stranici www.kbcsm.hr.

Nakon testiranja sa svim pristupnicima obavit će se razgovor. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata, ako to od njih Povjerenstvo zatraži.

O terminima razgovora i objavljivanja liste rezultata svaki pristupnik će biti obaviješten putem elektroničke pošte pa je obavezno na zamolbi navesti adresu elektroničke pošte i telefonski broj na kojem je pristupnik dostupan.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 – www.kbcsm.hr.

S izabranim pristupnikom sklapa se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz ugovorni probni rad u trajanju od šest mjeseci i Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično bez obrazloženja.