Natječaj za izbor i imenovanje predstojnika/pročelnika

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje (m/ž)

  1. 1. predstojnika Klinike za kirurgiju
  2. 2. predstojnika Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
  3. 3. predstojnika Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
  4. 4. predstojnika Klinike za tumore – Centra za maligne bolesti
  5. 5. predstojnika Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu
  6. 6. predstojnika Klinike za bolesti srca i krvnih žila
  7. 7. pročelnik Bolničke ljekarne

Uvjeti:

Ad 1.

– završen diplomski studij medicine na medicinskom fakultetu,

– specijalizacija iz kirurgije, subspecijalizacija,    

– da je kandidat nastavnik na medicinskom ili stomatološkom fakultetu,

– znanstveno-nastavno zvanje profesor ili docent,

– deset godina radnog iskustva u struci.

Ad 2.

– završen diplomski studij medicine na medicinskom fakultetu,

– specijalizacija iz otorinolaringologije, subspecijalizacija,      

– da je kandidat nastavnik na medicinskom ili stomatološkom fakultetu,

– znanstveno-nastavno zvanje profesor ili docent,

– deset godina radnog iskustva u struci.

Ad 3.

– završen diplomski studij medicine na medicinskom fakultetu,

– specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije,    

– da je kandidat nastavnik na medicinskom ili stomatološkom fakultetu,

– znanstveno-nastavno zvanje profesor ili docent,

– deset godina radnog iskustva u struci.

Ad 4.

– završen diplomski studij medicine na medicinskom fakultetu,

– specijalizacija,    

– da je kandidat nastavnik na medicinskom ili stomatološkom fakultetu,

– znanstveno-nastavno zvanje profesor ili docent,

– deset godina radnog iskustva u struci.

Ad 5.

– završen diplomski studij medicine na medicinskom fakultetu,

– specijalizacija iz nuklearne medicine ili radioterapije / onkologije,  

– da je kandidat nastavnik na medicinskom ili stomatološkom fakultetu,

– znanstveno-nastavno zvanje profesor ili docent,

– deset godina radnog iskustva u struci.

Ad 6.

– završen diplomski studij medicine na medicinskom fakultetu,

– specijalizacija iz interne medicine s užom specijalizacijom iz kardiologije ili specijalist

  kardiologije,    

– da je kandidat nastavnik na medicinskom ili stomatološkom fakultetu,

– znanstveno-nastavno zvanje profesor ili docent,

– deset godina radnog iskustva u struci.

Ad 7.

– završen farmaceutsko – biokemijski fakultet smjer farmacije,

– specijalist s najmanje 5 godina specijalističkog rada u bolničkom ljekarništvu,   

– deset godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis,

– program rada i razvoja Klinike / Bolničke ljekarne,

– preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom specijalističkom i subspecijalističkom ispitu (ad 1. i ad 2.), važećeg odobrenja za samostalni rad, potvrde da je kandidat nastavnik na fakultetu (ad 1. – ad 6.), odluke o izboru u znanstveno – nastavno zvanje (ad 1. – ad 6.) i potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu / potvrde da  kandidat ima deset godina radnog iskustva u struci.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Izbor se obavlja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, s naznakom “za natječaj”.