Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice ustrojen je 2010. godine sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Rukovoditeljica Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite je prim. dr. sc. Vesna Čerfalvi, dr. med.

„Kvaliteta zdravstvene zaštite jest rezultat mjera koje se poduzimaju sukladno suvremenim spoznajama u zdravstvenim postupcima, a koje osiguravaju najviši mogući povoljan ishod liječenja i smanjenja rizika za nastanak neželjenih posljedica za zdravlje ljudi.“

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite

Organizacija Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

U Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice djeluje Povjerenstvo za kvalitetu čiji je predsjednik dr. sc. Ivan Radić, dr. med.

Povjerenstvo za kvalitetu ima ulogu strateškog planiranja i donošenja odluka o postupcima osiguranja i poboljšanja kvalitete.

Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u nadležnosti ima sljedeće:

 • prikuplja, obrađuje, raspoređuje i čuva podatke o provjeri kvalitete zdravstvene zaštite,
 • obavlja druge stručne i administrativne poslove vezano uz osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite uključujući i administrativne poslove za Povjerenstvo za kvalitetu,
 • vodi evidenciju o provedenim unutarnjim ocjenama i poduzetim popravnim radnjama,
 • prikuplja, obrađuje i priprema izvješća o svim aktivnostima poboljšanja kvalitete za ocjenu koju provodi uprava (ravnatelj),
 • izrađuje godišnji plan i program unutarnjih ocjena,
 • izrađuje skupna izvješća o provedenim unutarnjim ocjenama,
 • organizira provedbu unutarnjih ocjena prema godišnjem planu i programu,
 • koordinira aktivnosti na izradi dokumentacije sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite i drugih dokumenata prema zahtjevima standarda kvalitete,
 • prikuplja, obrađuje i priprema izvješća o kliničkim pokazateljima kvalitete i neželjenim događajima,
 • izrađuje skupno izvješće o godišnjoj ocjeni koju je provela uprava (ravnatelj),
 • čuva sve važeće i nevažeće opće i specifične dokumente u izvornom obliku,
 • održava elektronički popis svih dokumenata unutarnjeg i vanjskog izvora,
 • periodično, najmanje 2 puta godišnje, vrši metodom slučajnog odabira na reprezentativnom uzorku, redovitu medicinsku kontrolu ispravnosti ispostavljenih računa za provedene zdravstvene usluge pacijentima, o čemu pisanim putem izvještava ravnatelja,
 • na zahtjev ravnatelja kontrola može biti i izvanredna,
 • brine o stručnom usavršavanju medicinskih sestara i tehničara i provodi edukaciju,
 • potiče i sudjeluje u edukativnim aktivnostima za potrebe bolesnika i lokalne zajednice,
 • organizira i koordinira naručivanje hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata radi ostvarivanja stacionarne i polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite, odnosno ostvarivanja prava na specijalističko-dijagnostičke i dijagnostičko-terapijske postupke te
 • surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi.