ZATVORIX

Vrati me natrag

Služba nabave

Služba nabave obavlja poslove izrade plana nabave radova, roba i usluga za redovno poslovanje KBC Sestre milosrdnice u proračunskoj godini, prema Zakonu o javnoj nabavi. Prati proces izvršavanja plana nabave u suradnji s ostalim službama i klinikama unutar KBC-a, te obavlja dio nabave medicinskih i nemedicinskih materijala sukladno s planom nabave i financijskim planom.

Osobe za kontakt:

 

v.d. rukovoditelja Službe nabave:

Goran Kuljić, univ. spec. oec., goran.kuljic@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3787-882, Fax: +385 1 3798-969

 

Voditelj Odjela nabave radova, usluga i nemedicinskih proizvoda:

Damir Marušić, dipl. oec., damir.marusic@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3787-294, Fax: +385 1 3768-270

Voditeljica Odjela nabave medicinskih proizvoda:

Mia Primorac, dipl. iur., mia.primorac@kbcsm.hr,  Tel: +385 1 3787-977, Fax: +385 1 3768-270

v.d. voditeljice Odjela skladišnog poslovanja:

Darija Kirhmajer, dipl. oec., darija.kirhmajer@kbcsm.hr,  Tel: +385 1 3787-027,  Fax: +385 1 3787-973

 

OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) objavljujemo gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja, definirane člankom 77. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa:

 • ETNO GASTRO j.d.o.o. iz Krapine, Trg Ljudevita Gaja 3, OIB 43527261524
 • EKOESCO d.o.o., Orahovička 43, Osijek, OIB 59198424658
 • MXC d.o.o., Gajnički vidikovac 1 br. 8, Zagreb, OIB 72767106634
 • NAŠE VOĆE d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB96115198364
 • GRADNJA BOROVJE d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 23905729972
 • PROPERTIES INVENTIVE DESIGN d.o.o.,Jukićeva 2/A, Zagreb,, OIB 14937489808
 • MIME obrt za trgovinu, Darivatelja krvi 1, Makarska, OIB 64835143819
 • C.H.R. d.o.o. iz Splita, Matice hrvatske 15, OIB 44275724266

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, u skladu s načelima Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

Temeljem čl. 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) objavljuje se:

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

 1. REBALANS PLANA NABAVE za 2018. godinu
 2. REBALANS PLANA NABAVE za 2018. godinu

III. REBALANS PLANA NABAVE za 2018. godinu

 1. REBALANS PLANA NABAVE za 2018. godinu

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

 1. REBALANS PLANA NABAVE za 2019. godinu
 2. REBALANS PLANA NABAVE za 2019. godinu

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

PREGLED UGOVORA
Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (Klasa: 330-01/11-02/01, Ur. broj: 5030106-11-2) i u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice objavila podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi.

REGISTAR  SKLOPLJENIH UGOVORA temeljem čl. 28. ,stavak 4. ZJN 2016

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja:

 1. Registar ugovora
 2. Registar ugovora

Elektronički oglasnik javne nabave RH

ZAJEDNIČKA NABAVA

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja za provođenje postupaka zajedničke nabave

Odluka o imenovanju

Prvi ispravak Odluke o imenovanju 1. dio

Odluka o imenovanju 2.dio

Prvi Ispravak Odluke o imenovanju 2. dio

Odluka o imenovanju (Pužnice)

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja 2015

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja 2016

 

Popis donacija u 2018. godini:

DONACIJE- POPIS DONACIJA U 2018.

Opći akt za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi:

OPĆI AKT

Osobe za kontakt:

Loreta Zdrilić, mag. oec., loreta.zdrilic@kbcsm.hr , Tel: +385 1  3787 294

Lidija Kanić, dipl. oec., lidija.kanic@kbcsm.hr , Tel: +385 1 3787 294

Pozivi na dostavu ponuda

Nabava izrade Strateškog programa znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice radi provođenja organizacijske reforme vezano uz realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014

 Evidencijski broj nabave : 128/2019

Poziv na dostavu ponuda – Strategija razvoja


Nabava usluga koordinatora zaštite na radu i stručnog nadzora nad radovima adaptacije i opremanja dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014

Evidencijski broj 6/2019

Poziv na dostavu ponuda – koordinator ZNR i str.nadzor

Projektno – tehnička dokumentacija


Usluga izrade dokumentacija o nabavi za provođenje postupaka javne nabave i poziva na dostavu ponuda za provođenje postupaka nabave potrebnih za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice

Evidencijski broj 88/2018

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – 3. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – 2. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – Dio C. Troškovnik – 2. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda za voditelja projekta rekonstrukcija-dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBCSM, ev.br. 31/2020

Poziv na dostavu ponuda za predmet Nabava održavanja programske opreme antivirusne, antispam i slične zaštite za potrebe KBCSM, ev.br. 55/2020

Poziv na dostavu ponuda za predmet Elektroinstalaterski radovi za potrebe KBCSM, ev.br. 45/2020

Trošovnik Elektroinstalaterski radovi, ev.br. 45/2020

Prethodna analiza tržišta

Nabava informatičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 – ev.br. 30/2020

DON – informatička oprema

Troškovnici – informatička oprema

Projektno – tehnička dokumentacija

Biokemija – inf.oprema – savjetovanje-izvješće 10.03.-16.03.2020.

DON – 2. NACRT – informatička oprema

Troškovnici – 2. NACRT – informatička oprema

Projektno – tehnička dokumentacija

Biokemija – inf.oprema – savjetovanje-izvješće 28.02.-05.03.2020.

DON – 1. NACRT – informatička oprema

Troškovnici – 1. NACRT – informatička oprema

Projektno – tehnička dokumentacija


Nabava projektiranog namještaja s uslugom izrade po mjeri, tipskog laboratorijskog i uredskog namještaja i opreme, te samostojećih i ugradbenih hladnjaka i zamrzivača za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 – ev.br. 10/2019

DON – 1. ISPRAVAK Namještaj, hladnjaci i ledenice

1. obavijest – biokemija – namještaj

DON – Namještaj. hladnjaci i ledenice

Troškovnici

Projektno – tehnička dokumentacija


Nabava informatičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 – ev.br. 11/2019

Objava

1.  eSavjetovanje


Nabava analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 – ev.br. 48/2019

Objava

4. eSavjetovanje

3. eSavjetovanje

2. eSavjetovanje

1. eSavjetovanje


Radovi adaptacije dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice – Ev. br. 47/2019

DON – biokemija – radovi

Biokemija – radovi – troškovnici

Biokemija – radovi – projektno-tehnička dokumentacija

Biokemija – radovi – savjetovanje-izvješće 09.-14.05.2019. – 2. ISPRAVAK

Biokemija – radovi savjetovanje – izvješće – 9-14.5.2019. – ISPRAVAK

Biokemija – radovi savjetovanje – izvješće – 9-14.5.2019.

Biokemija – radovi – DON – 1.  nacrt

Biokemija – radovi – troškovnici

Biokemija – radovi – projektno-tehnička dokumentacija


Nabava analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014

Biokemija – oprema – savjetovanje-izvješće 23.-28-02-2019-

DON – 1.NACRT – Oprema

Troškovnici – 1. NACRT – Oprema

Projektno-tehnicka dokumentacija-biokemija


Koordinator zaštite na radu i stručni nadzor nad radovima adaptacije i opremanja dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Biokemija – koordinator ZNR i str.nadzor – izvješće sa savjetovanja 04.-10.01.2019.

DON – 1. NACRT – Koordinator ZNR i stručni nadzor

Troskovnik – 1. grupa – stručni nadzor

Troskovnik – 2. grupa – koordintor ZNR

Biokemija – projektno-tehnička dokumentacija


Radovi adaptacije dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Biokemija – radovi – savjetovanje-izvješće 06.-11.02.2019.

DON – biokemija – radovi

Troškovnici – biokemija – radovi

Projektno-tehnička dokumentacija – biokemija – radovi

DON – 1. NACRT – biokemija – radovi

Troškovnici – biokemija – radovi

Projektno-tehnička dokumentacija – biokemija – radovi

Biokemija – radovi – izvješće sa savjetovanja 28.12.2018.-03.01.2019.

Biokemija – radovi – DON

Biokemija – radovi – troškovnici

Biokemija – radovi – projektno-tehnička dokumentacija


Stručni i projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu i geodetske usluge za izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice i rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska

Odgovor na 5. i 6. upit – stručni i proj.nadzor, koord.ZNR i geodetske usluge

Odgovor na 3. i 4. upit – stručni i proj.nadzor, koord.ZNR i geodetske usluge

DON – 3. ISPRAVAK – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge

Odgovor na 2. upit – stručni i proj.nadzor, koord.ZNR i geodetske usluge

DON – 2. ISPRAVAK – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge

Odgovor na 1. upit – stručni i proj.nadzor, koord.ZNR i geodetske usluge

DON – 1. ISPRAVAK – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge

DON – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge

Troskovnik – 1. grupa – stručni nadzor DB

Troskovnik – 2. grupa – stručni nadzor OHBP

Troskovnik – 3. grupa – projektantski nadzor DB

Troskovnik – 4. grupa – projektantski nadzor OHBP

Troskovnik – 5. grupa – koordintor ZNR DB

Troskovnik – 6. grupa – koordinator ZNR OHBP

Troskovnik – 7. grupa – geodetske usluge DB

Troskovnik – 8. grupa – geodetske usluge OHBP

IZVJEŠĆE – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge


Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

OHBP – radovi – troškovnik – 4. ISPRAVAK

OHBP – radovi – DON – 4. ISPRAVAK

OHBP – radovi – 4. obavijest

OHBP – radovi – troškovnik – 1. ISPRAVAK

OHBP – radovi – DON – 3. ISPRAVAK

OHBP – radovi – 3. obavijest

OHBP – radovi – DON – 2. ISPRAVAK

OHBP – radovi – 2. ispravak

OHBP – radovi – DON – 1. ISPRAVAK

OHBP – radovi – odgovor na 1. upit

OHBP – radovi – dokumentacija

OHBP – radovi – troškovnik

OHBP – Glavni projekt

OHBP – Izvedbeni projekt

OHBP – Sprinkler instalacije – izvedbeni

OHBP – radovi – savjetovanje 17.-25.04.2018. – izvješće

OHBP – izvješće o preth savjetovanju 22.-28.12.2017


Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice

DB – troškovnici – 2. ISPRAVAK

DB – radovi – DON – 3. ISPRAVAK

DB – radovi – 3. obavijest

DB – troškovnici – 1. ISPRAVAK

DB – radovi – DON – 2. ISPRAVAK

DB – radovi – 2. odgovor na upite

DB – radovi – DON – 1. ISPRAVAK

DB – radovi – odgovor na 1. upit

DB – radovi – dokumentacija

DB – troškovnici

DB – glavni projekt

DB – izvedbeni projekt

DB  – radovi – savjetovanje 27.04.-03.05.2018. – izvješće

DB  – radovi – savjetovanje 17.-25.04.2018. – izvješće

DB – izvješće o preth savjetovanju 22.28.12.2017