ZATVORIX

Vrati me natrag

Natječaj za popunu radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

 

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

NATJEČAJ

a) za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu:

1. prvostupnika radiološke tehnologije u Kliničkom zavodu za
dijagnostičku i intervencijsku radiologiju – 2 izvršitelja,
2. prvostupnika radiološke tehnologije u Klinici za bolesti srca i krvnih žila – 5 izvršitelja,
3. prvostupnika sestrinstva u KBC Sestre milosrdnice – 5 izvršitelja,
4. medicinskih sestara/tehničara SSS u KBC Sestre milosrdnice – 17 izvršitelja,
5. kuhara u Službi za dijetetiku i prehranu – 2 izvršitelja,
6. farmaceutskog tehničara u Bolničkoj ljekarni – 1 izvršitelj,
7. telefoniste u Sektoru tehničkih poslova – 1 izvršitelj,
8. radnika u suhoj zoni u Odjelu praonice rublja Sektora tehničkih poslova – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

Ad 1. – Ad 2.
-VŠS, završena viša škola za radiološke tehnologe/završen stručni studij radiološke tehnologije, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 3.
-VŠS, završena viša škola za med.sestre/stručni studij za med.sestre, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci ili bez radnog iskustva ako je studij sestrinstva upisan u akademskoj godini 2013/2014. i kasnije.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 4.
-SSS, završena četverogodišnja srednja škola za med.sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci ili završena petogodišnja srednja škola za med.sestre.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 5.
-SSS kuhar ili KV kuhar i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: domovnice, svjedodžbe, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 6.
-SSS, završena četverogodišnja škola za farmaceutske tehničare, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 7.
-SSS/PKV. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: domovnice, svjedodžbe i potvrde o nekažnjavanju.

Ad 8.
-završena osnovna škola. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: domovnice, svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi i potvrde o nekažnjavanju.

b) za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu:

1. prvostupnika fizioterapije u Klinici za reumatologiju,
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – 1 izvršitelj,
2. prvostupnika sestrinstva u KBC Sestre milosrdnice – 7 izvršitelja,
3. medicinskih sestara/tehničara SSS u KBC Sestre milosrdnice – 12 izvršitelja,
4. administrativnog referenta u Poslovnom centru – 1 izvršitelj,
5. pomoćnog kuhara u Službi za dijetetiku i prehranu – 5 izvršitelja,
6. pomoćnih radnika u Službi za čišćenje i druge pomoćne poslove – 6 izvršitelja.

Uvjeti:

Ad 1.
-VŠS, završena viša škola za fizikalne terapeute/završen stručni studij fizioterapije, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 2.
-VŠS, završena viša škola za medicinske sestre/završen stručni studij za medicinske sestre, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci ili bez radnog iskustva ako je studij sestrinstva upisan u akademskoj godini 2013/2014. i kasnije.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 3.
-SSS, završena četverogodišnja srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci ili završena petogodišnja srednja škola za medicinske sestre.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 4.
-SSS društvenog ili ekonomskog smjera. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe i potvrde o nekažnjavanju.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja, sposobnosti i vještina. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 5.
-PKV sa završenim tečajem i 2 godine radnog iskustva ili NKV i 5 godina staža na sličnim poslovima. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, dokaza o završenom tečaju, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 6.
-završena osnovna škola. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: domovnice, svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi i potvrde o nekažnjavanju.

UVJETI TESTIRANJA:

a) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 1. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Zoran Klanfar i suradnici, (2009): Radiološka tehnologija u praksi. Naklada Slap: Jastrebarsko.
2. Bešenski N., Škegro N., (1987): Radiografska tehnika skeleta. Školska knjiga: Zagreb.
3. Kovačević, F., (2001): Osnove magnetske rezonancije u medicinskoj dijagnostici: Zagreb.
4. Fučkan, I., (2012): Magnetska rezonancija-Priprema i planiranje pregleda: Zagreb

b) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 2. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Zoran Klanfar i suradnici, (2009): Radiološka tehnologija u praksi. Naklada Slap: Jastrebarsko.
2. Bešenski N., Škegro N., (1987): Radiografska tehnika skeleta. Školska knjiga: Zagreb.

c) Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 1. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Križobolja, Simeon Grazio, Danijel Buljan i suradnici. Jastrebarsko: Naklada Slap 2009.
2. Fizikalna i rehabilitacijska medicina, Ivo Jajić, Zrinka Jajić, Medicinska naklada 2008,
3. Rehabilitacija i fizikalna medicina bolesnika s neuromuskularnim bolestima, Ida Kovač 2004,
4. Elektrodijagnostika i elektroterapija/Ferdo Licul, Zagreb: Školska knjiga 1981.

d) Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 4. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Ustav RH (NN: 56/90,135/97,8/98,113/00,124/00,28/01,41/01,55/01,76/10, 85/10 i 05/14),
2. Uredba o uredskom poslovanju (NN: 7/09),
3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN: 100/18),
4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN: 169/04 i 37/08),
5. Zakon o radu (NN: 93/14 i 127/17.).

Dodatno testiranje u brzini i točnosti pisanja u prijepisu na računalu te rad u Excel programu provesti će se sa kandidatima koji su zadovoljili na pismenom dijelu testiranja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme pod točkom Ad 4.

Mjesto, dan i sat održavanja testiranja te način bodovanja biti će objavljeni na službenoj web-stranici KBC Sestre milosrdnice www.kbcsm.hr. najmanje pet (5) dana prije njegovog održavanja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Priložena potvrda o nekažnjavanju ne smije biti starija od 6 mjeseci.
Radni odnos zasniva se sa probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 s naznakom „za natječaj“.

Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.