Odjel za ginekološko-onkološku kirurgiju

U sklopu odjela radi 4 specijalista ginekologa koji su ujedno i subspecijalisti ginekološko-onkološke kirurgije te jedan specijalizant. Svi su uključeni u ambulantni rad na prevenciji i ranoj dijagnostici ginekoloških tumora. Obavljaju različite operacijske zahvate po najsuvremenijim ginekološko-onkološkim standardima. Naglasak je na multidisciplinarnom pristupu u liječenju pacijentica, često u suradnji s kirurzima ili urolozima. Svi liječnici uključeni su u rad lige protiv raka.

Prevencija i rano otkrivanje tumora ženskog spolnog sustava

Ambulantnim radom koristeći najmoderniju medicinsku opremu (kolposkopiju, citologiju, HPV tipizaciju, cistoskopiju, UZV dijagnostiku s 3D i 4D) radimo na prevenciji i ranom otkrivanju malignoma. Redovitim konzilijarnim radom surađujući se ostalim stručnjacima sudjelujemo u zajedničkim planiranjima liječenja pacijentica vodeći se načelom individualnom pristupa. U suradnji sa Radioterapijskim odjelom apliciramo lokalnu iradijacijsku terapiju.

Liječenje dobroćudnih i zloćudnih tumora vrata maternice, stidnice, rodnice, jajnika i tijela maternice

Liječenje započinjemo u ambulantama radeći male kiruške zahvate u lokalnoj analgeziji. Nakon učinjene prijeoperacijske obrade u suradnji s drugim suradnim službama donosimo plan liječenje i izbor operacijskih postupaka. U svim prilikama kad nam okolnosti dopuštaju preferiramo minimalno invazivne operacijske zahvate koristeći endoskopiju. Vodeći se najsuvremenim standardima u liječenju malignih bolesti inzistirajući na optimalnom “stadingu” i optimalnoj citoredukciji (bez ostatka tumora) u pravilu radimo radikalne operacijske zahvate često dopunjene i timovima kirurga i urologa. Operacijski postupci rade se endoskopski (laparoskopija i histeroskopija),vaginalno i laparotomijski.

Liječnici Odjela za ginekološko-onkološku kirurgiju: doc.dr.sc. Mario Puljiz, dr.sc. Ilija Alvir, dr.med., dr.med. Ivica Mamić, dr.med.,Damir Danolić, dr.med.

Specijalizanti: Lucija Kostić, dr.med.

Glavna sestra odjela:Dijana Sugnetić, bacc.med.tech.

Kontakt telefon: 01/ 3783 525